Over ons

De Skulp centrum voor leven met kanker in Friesland wil ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen, die geraakt worden door kanker.

En doet dit door het ontplooien van activiteiten, zoals een wekelijks SkulpCafé ten behoeve van mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten in onze provincie. Een overzicht van de activiteiten, die door de vrijwilligers van De Skulp worden georganiseerd is te vinden in het kalenderoverzicht.

De Skulp biedt een warm welkom en een veilige prettige plek voor iedereen in Friesland, die te maken krijgt met kanker. Dit geldt voor alle betrokkenen dus ook voor partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers etc.

De Skulp richt zich nadrukkelijk niet op de medische kant van kanker, maar op de behoefte aan ondersteuning bij de verwerking van wat hen is overkomen in alle fases van het proces.

De Skulp Friesland

Skulp betekent slakkenhuis in het Fries.

Het slakkenhuis herbergt een prachtige symboliek. Het is een natuurlijke behuizing om in terug te trekken in de woelige tijden van ziek zijn, maar ook in de herstelfase.

De vorm van het slakkenhuis is een perfecte spiraal die staat voor ontmoeten, loslaten, opnieuw balans vinden in het leven.  

Door kanker stellen mensen zichzelf vaak zingevingsvragen en ervaren daardoor een gevoel van verdieping in hun leven. De slak doet denken aan vertraging. De ziekte en behandeling dwingen vaak tot een vertraging van het levensritme vanwege pijn of gebrek aan energie. Maar het stemt ook  tot nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven.

Wees welkom bij De Skulp, in welke fase van de spiraal je je ook bevindt.  

Loop eens binnen tijdens de wekelijkse vrije inloop van een van onze centra of bezoek een activiteit of laat je verwennen door ontspanningsmassage. 

En “kruip uit je skulp” als het moment daar is.

In 2018 hoorden 4643 mensen in Friesland, dat zij kanker hebben. Als jou dat overkomt, kun je terecht bij een ziekenhuis in de regio voor een medische behandeling. De diagnose kanker verandert veel in het leven van jou en je naasten. Alles wat vanzelfsprekend leek, is plotseling onzeker.

Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. Helaas is het vaak lastig om de draad weer op te pakken, als de behandeling achter de rug is. En als genezing niet meer mogelijk is, breekt een nieuwe fase aan waarin afscheid en afronding van het leven centraal staan.

Op 4 februari 2016 heeft De Skulp Friesland voor het eerst haar deuren geopend in Heerenveen; vanaf 1 mei 2024 hebben wij een eigen locatie aan de Herenwal 69 te Heerenveen.

Sinds september 2019 is er een vestiging van De Skulp in Drachten en sinds 2021 zijn de vestigingen in Sneek en Leeuwarden een feit. Zie voor adressen en openingstijden onder de genoemde locaties.

Klachtenprocedure voor bezoekers van De Skulp Friesland

Wanneer er iets gebeurt, waarvan je denkt dat dit niet past in de visie van De Skulp Friesland, centrum voor leven met en na kanker, ofwel er gebeurt iets wat voor jou niet acceptabel of veilig is, dan kun je dit allereerst bespreken met degene die het betreft. Probeer eerst door onderling overleg/gesprekken tot een oplossing te komen. Is dat niet mogelijk dan kun je:

met betrekking tot klachten over (het werk van) een vrijwilliger je richten tot de teamleider van de locatie die je bezoekt. Deze bespreekt en behandelt de klacht.

met betrekking tot klachten over een uitvoerende beroepskracht terecht bij een afgevaardigde van het bestuur. Deze bespreekt en behandelt de klacht.

Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kun je -middels een klachtenformulier- een formele klacht indienen bij het bestuur (secretariaat@deskulp.nl) die vervolgens zal worden opgepakt. Dit formulier is verkrijgbaar bij de teamleider van de locatie.

De formele procedure ziet er als volgt uit:

Het bestuur van het centrum onderzoekt of de klacht voldoende duidelijk en terecht is, door alle betrokken partijen te horen.

De beklaagde wordt door het bestuur op de hoogte gebracht van de klacht en wordt in de gelegenheid gesteld een verweerwoord te geven.

Als de klacht gegrond is, worden klager en beklaagde verzocht om met het bestuur van het centrum in gesprek te gaan. Hiervan wordt schriftelijk verslag gedaan.

Betrokken partijen krijgen na de eerste gespreksronde de gelegenheid de verslagen van de gesprekken met klager, beklaagde en eventuele getuigen in te zien. Zij mogen daarbij tekstuele opmerkingen maken, die in het verslag van het bestuur worden geplaatst. Als een opmerking, naar de mening van het bestuur, aanleiding daartoe geeft, zal een tweede gespreksronde volgen.

Het bestuur doet een uitspraak over een vervolg en draagt er zorg voor dat de te nemen maatregel(en) ten uitvoer wordt(en) gebracht. 

Klachtenformulier en afhandeling worden gearchiveerd.

Vertrouwenspersoon

Betreft de klacht grensoverschrijdend gedrag (pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie) en wil of kun je dit niet binnen het centrum bespreken, of als je een voorval/probleem in vertrouwen wilt melden c.q. overleggen, dan kun je dit vertrouwelijk bespreken met onze externe vertrouwenspersoon: Joke Genee, tel.: 06 – 51 59 38 40 of mail: joke@geneemediation.nl